loading...
Wednesday, March 15, 2017

Azab Pendam Berdasar pada Al-Quran serta Al-Hadith

(Dengan nama Allah,Semua puji untuk Allah,Selawat serta salam ke atas Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, keluarga, teman dekat serta sebagian pengikut Baginda)
Pengucapan azab bererti hukuman,seksaan,kesengsaraan atau kesulitan.Pada saat pengucapan pendam juga punya maksud tempat menanam mayat.Bila dijelaskan perkuburan berarti tanah lega atau lokasi tempat menguburkan orang yang sudah mati atau permakaman.
Mayat sama ada ditanam,ditenggelamkan,terbakar jadi debu atau dikonsumsi binatang ; mereka dimaksud ada di alam barzakh.Berikut pengertian pendam yang dihubungkan dengan kesenangan atau azab adalah alam pendam yang ada diantara alam kehidupan dunia dengan alam akhirat iaitu alam barzakh.

http://abusigli.blogspot.com/2017/03/azab-pendam-berdasar-pada-al-quran.html

Alam Barzakh
Barzakh punya maksud halangan atau pembelahan. Alam barzakh adalah alam pertama dari pada alam yang abadi kekal di akhirat. Kebanyakan orang yang ada didalam pendam diberi nama hidup di alam barzakh.
Alam ini ada diantara mati serta bangkit dari pada mati. Jika ada didalam pendam, kita bakal disoal oleh dua malaikat yang bernama Munkar serta Nakir tentang amalan yang dikerjakan semasa hidup didunia.(Ensiklopedia Isam : 3/8-9)
Pengarang kitab Mu‘jam Alfaz as-Shawfiyah menyebutkan pengucapan barzakh dari pojok bhs adalah sekatan atau pemisah diantara dua suatu hal seperti bercakap yaitu pemisah diantara manusia dengan binatang. Firman Allah Ta‘ala :
Tafsirnya :“Ia biarlah air dua laut (yang masin serta yang tawar) mengalir, tengah keduanya juga berjumpa. Diantara keduanya ada penyekat yang memisahkannya, semasing bukan melampaui sempadannya“ (Surah ar-Rahman : 19-20)
Barzakh dari pojok arti juga adalah pendinding (hijab) yang ada diantara orang mati serta orang hidup. Pendinding berikut yang menghalang orang mati kembali pada dunia. Barzakh (pendinding) ini bakal abadi hingga hari Kiamat.
Jadi alam barzakh adalah alam yang ada diantara dunia serta akhirat.Alam ini bisa disebutkan sebagai tempat sesaat penghuni dunia untuk hingga ke hari Kiamat.
Menurut al-Qurtubi saat menafsirkan firman Allah Ta‘ala :
Tafsirnya : “… Tengah dihadapan mereka ada alam barzakh (yang mereka tinggal tetaplah kepadanya) sampai hari mereka dibangkitkan awal mulanya (pada hari kiamat) ” (Surah al-Mukminun : 100)
Beliau menerangkan bahawa barzakh itu adalah alam diantara kematian serta kebangkitan. (Tafsir al-Qurtubi : 6/113)

Pengarang kitab Akidah al-Mukmin juga menyebutkan maksud wujudnya alam barzakh adalah untuk menghimpunkan semuanya roh serta bersiap sedia masuk alam akhirat. Dengan kedudukannya yang seperti itu, berikut alam barzakh berperan sebagai pendinding atau pemisah diantara dua kehidupan lain iaitu kehidupan dunia serta kehidupan akhirat. Dengan pengucapan lain, alam barzakh adalah alam penantian atau ruangan menanti untuk masuk ke alam akhirat selepas kematian. (Halaman 409-501)

Dalil-Dalil Yang Menyebutkan Azab Pendam Dalam Al-Qur’an
Pensabitan azab pendam didalam al-Qur’an sudah diterangkan oleh sebagian ulama tafsir yang muktabar lagi masyhor. Mereka itu termasuklah Imam al-Qurtubi, Ibnu Kathir, Imam Muhammad ar-Razi Fakhr al-Din serta lain-lainnya menyebutkan perkara itu serta kewajipan beriman dengannya didalam kitab-kitab mereka.

Ayat-ayat al-Qur’an sebagai bukti wujudnya azab pendam antaranya adalah :
1. Firman Allah Ta‘ala :
Tafsirnya : “Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari pada ingatan serta pertunjuk-Ku, berikut sebenarnya yaitu kehidupan yang sempit, serta Kami bakal himpunkan dia pada hari Kiamat dalam kondisi buta” (Surah Taha : 124)
Menurut Abu Sa‘id al-Khudri serta Abdullah bin Mas‘ud Radhdiallahu ‘anhum pengucapan ضنكا (yang sempit) yaitu azab pendam. Berikut pendapat yang shahih. Sudah dijelaskan dalam kitab at-Tazkirah, Abu Hurairah Radhiallahu ‘anhu sudah berkata :
“Disempitkan pendam orang kafir itu hingga tulang-tulang berselisih”. (At-Tazkirah : 151-152 & al-Qurtubi : 6/3307)

2. Firman Allah Ta`ala :
Tafsirnya : “Mereka didedahkan pada bahan api neraka pada saat pagi serta petang (semasa mereka ada dalam alam Barzakh) serta pada hari berlakunya kiamat (diperintahkan pada malaikat) : “Masukkanlah Firaun serta pengikut-pengikutnya kedalam azab seksa api neraka yang seberat-beratnya”. (Surah Ghafir : 46)
Ayat diatas bercerita mengenai berlakunya pendedahan beberapa bahan api neraka di alam barzakh.Perkara ini bertepatan dengan pendapat jumhur ulama seperti yang dinyatakan oleh Imam al-Qurtubi bahawa beberapa bahan api neraka yang didedahkan pada saat pagi serta petang itu berlaku di alam barzakh. Sebahagian pakar pengetahuan juga jadikan ayat diatas sebagai dalil sabitnya azab pendam. Pendapat ini disetujui oleh Mujahid, ‘Akramah,Muqatil serta Muhammad bin Ka‘ab.Mereka menyampaikan bahawa ayat diatas yaitu dalil yang tunjukkan bahawa azab pendam itu berlaku di alam barzakh. (Al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an, al-Qurtubi : 8/4415-4416)
Imam Ibn Kathir ad-Dimsyaqi menyebutkan bahawa Pakar Sunnah jadikan ayat diatas sebagai dalil yang kukuh berlakunya azab pendam di alam barzakh. Beliau berkata :
Tujuannya : “Ayat ini yaitu sebenar-benar sumber tentang pensabitan Pakar Sunnah pada berlakunya azab pendam di alam barzakh”.

3. Firman Allah Ta‘ala :
Tafsirnya : “Mereka ditenggelamkan (dengan bah taufan), lalu (pada hari akhirat) dimasukkan kedalam neraka” (Surah Nuh : 25)
Al-Qurtubi menafsirkan pengucapan “dimasukkan kedalam api neraka” iaitu selepas mereka (golongan Nabi Nuh ‘alaihisalam) ditenggelamkan. Berkata al-Qusyairi :
Tujuannya :“Inilah bukti (berlakunya) azab pendam (yang berlaku ke atas golongan Nabi Nuh ‘alaihisalam, ditenggelamkan dengan bah taufan serta pada hari akhirat dimasukkan kedalam api neraka) ”
Dengan pengucapan lain seperti kisah Abu Rauq dari pada ad-Dahak bahawa didunia mereka diazab dengan api neraka sekalian ditenggelamkan.Yaitu mereka ditenggelamkan pada satu pojok serta pada pojok yang lain mereka dibakar didalam air lautan. (Al-Qurtubi : 9/5187-5188)
Imam an-Nasafi menerangkan bahawa mereka golongan Nabi Nuh ‘alaihisalam ditengelamkan dengan bah taufan serta dimasukkan kedalam api neraka dikarenakan oleh beberapa kekeliruan mereka yang banyak. Huruf fa’ dalam ayat adalah) untuk pemberitahuan) iaitu mereka diazab dengan api neraka saat ditenggelamkan. Berikut dalil serta bukti wujudnya serta sabitnya azab pendam. (Tafsir An-Nasafi : 4/297)

4. Firman Allah Ta‘ala :
Tafsirnya : “Sesungguhnya beberapa orang yang zalim itu bakal mendapatkan azab seksa sejalan dari pada azab yang tersebut”. (Surah At-Thuur : 47)
Al-Qurtubi menerangkan dalam tafsirnya bahawa azab itu yaitu azab pendam. (At-Tazkirah fi Ahwal al-Mauta wa Usia al-Akhirat :152 & Al-Qurtubi : 9/4786). Ini kerana Allah Ta‘ala sudah berfirman :

Tafsirnya : “ (Bila keingkaran serta kedegilan mereka hingga demikian sekali) berikut biarlah mereka (wahai Muhammad, serta jangan sampai dihiraukan) hingga mereka menjumpai hari yang kepadanya mereka bakal binasa”. (Surah At-Thuur : 45)
Menurut beliau (at-Qurtubi) hari yang ditujukan dalam ayat diatas adalah hari paling akhir didunia. Ini yaitu bukti bahawa azab yang dihadapi (didunia) itu adalah azab pendam. (At-Tazkirah : 152)

5. Firman Allah Ta‘ala :
Tafsirnya : “Kamu sudah dilalaikan (dari pada kerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk memperoleh dengan sebanyak mungkin (hartabenda, anak pinak, pangkat serta dampak). Hingga anda masuk pendam. Janganlah sekali-kali (berlaku sekian) anda bakal tahu nantinya (mengakibatkan yang jelek semasa akan mati) ”. Sekali lagi (diingatkan) : Janganlah sekali-kali (anda berlaku sekian! Anda bakal tahu nantinya (mengakibatkan yang jelek pada hari Kiamat)! (Surah at-Takathur : 1-3)
Imam al-Qurtubi menyebutkan bahawa surah diatas mengandungi beberapa pengucapan mengenai azab pendam. Oleh itu beriman dengannya yaitu harus. Berikut pegangan pakar Sunnah wa al-Jama‘ah.(At-Tazkirah : 152 & al-Qurtubi : 10/5540-5541)

Ibnu Jarir at-Tabari juga menerangkan ayat (hingga anda masuk pendam) sebagai dalil atau bukti keshahihan wujudnya azab pendam. Perkara ini dimaksud dalam sebagian kisah, antaranya kisah dari pada Zirru bin Hubaisy, dari pada Ali Radhiallahu ‘anhu tuturnya :“Kami masihlah sangsi mengenai azab pendam,lantas turunlah surah at-Takathur “. (Jami‘ al-Bayan li Ibn Jarir at-Tabari : 15/362)
Hadis-Hadis Yang Tunjukkan Sabitnya Azab Kubur
Berita serta khabar yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam bersumber dari pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta‘ala. Oleh kerana itu, tiap-tiap hamba Allah Ta‘ala harus memercayainya serta beriman dengannya. Berikut i`ktiqad beberapa orang Islam.

Berikut banyak hadis-hadis shahih yang diriwayatkan oleh periwayat-periwayat hadis yang masyhur seperti al-Bukhari serta Muslim dengan cara beberapa jelas mengatakan mengenai sabitnya kewujudan azab pendam, antaranya :

1. Kisah dari pada Ibnu Abbas Radhiallahu ‘anhuma, tuturnya :
Tujuannya : 
“Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam lewat dua buah pendam. 
Lantas Baginda bersabda :“Sesungguhnya kedua-dua mayat ini tengah diazab serta tidaklah kedua-duanya diazab sebab dosa yang sangat besar.Mengenai salah seseorangnya bukan bersuci dari pada kencing serta yang seseorang lagi kerana jalan kesana ke mari mengadu-domba.Lantas Baginda mengambil pelepah tamar yang basah serta dipatahkan pada dua bahagian.Lalu Baginda pacakkan ke atas tiap-tiap pendam itu.Mereka (bebrapa teman dekat) ajukan pertanyaan :“Mengapa Tuan berbuat sekian?Baginda menjawab serta bersabda : “Mudah-mudahan diringankan azab kedua-dua mayat ini sepanjang mana ke-2 pelepah ini belum kering”. (Hadis kisah al-Bukhari serta Muslim)

2. Dari pada Aisyah Radhiallahu ‘anha sudah berkata :
“Telah datang pada ku dua orangtua Yahudi Madinah sembari berkata :Tujuannya : “Sesungguhnya pakar pendam itu diazab dalam bebrapa pendam mereka.Aisyah Radhiallahu ‘anha menjawab : “Kamu berdua berbohong serta saya bukan meyakini anda lantas ke-2 orangtua Yahudi itu juga keluar.Ketika masuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, saya ajukan pertanyaan pada Baginda :“Ya Rasulallah! Sebenarnya dua orangtua Yahudi Madinah sudah bersua saya serta keduanya menganggap bahawa pakar pendam itu diazab didalam bebrapa pendam mereka.
Bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam : “Benar kalimat ke-2 orang Yahudi itu, sebenarnya mayat-mayat itu diazab hingga didengar akannya oleh sekalian binatang. (Aisyah Radhiallahu ‘anha) berkata : “Aku bukan lihat Baginda selepas sembahyang terkecuali (berdoa) memohon perlindungan dari pada azab kubur”. (Hadis kisah Muslim serta al-Bukhari)

3. Dari pada kisah Abi Ayyub tuturnya :
Tujuannya :“Pada satu hari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam keluar selepas matahari tenggelam. Lantas Baginda mendengar nada. Baginda bersabda :“Mayat Yahudi itu diazab didalam kuburnya” (Hadis kisah Muslim serta al-Bukhari)

4. Dari pada Ibnu Umar Radhiallahu ‘anhuma :
Tujuannya :“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :“Sesungguhnya mayat itu diazab dikarenakan oleh ratapan beberapa orang yang hidup” (Hadis kisah al-Bukhari)

5. Dalam kisah Imam Muslim :
Tujuannya : “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :“Bahawa mayat itu diazab kerana ratapan keluarga ke atasnya”.(Hadis kisah Muslim)

6.Dari pada Zaid bin Sabit bercerita saat Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam melewati sebagian pendam, Baginda bersabda :
Tujuannya :“Siapa yang tahu mayat-mayat di kuburkan ini? Seseorang Lelaki menjawab : “Saya”.Baginda ajukan pertanyaan :“Bilakah mereka mati? Lelaki itu menjawab : “Mereka mati saat dalam kafir”. Baginda bersabda : “Sesungguhnya umat ini bakal dicuba didalam kuburnya. Bila bukan kerana anda tanamkan (mayat-mayat) ini nescaya saya memohon pada Allah agar anda diperdengarkan dari pada azab pendam seperti saya dengar dari pada bebrapa pendam ini.Lalu Baginda menghadapkan berwajah pada kami serta bersabda : “Berlindunglah anda pada Allah dari pada azab neraka”. Mereka berkata : “Kami berlindung dengan Allah dari pada azab api neraka”. Baginda bersabda : “Berlindunglah anda pada Allah dari pada azab kubur”. Mereka berkata : “Kami berlindung dengan Allah dari pada azab kubur”… (Hadis kisah Muslim)

Berikut terang dari pada semua hadis yang shahih diatas bahawa azab pendam yaitu sabit serta benar serta sekalian umat Islam harus memercayainya serta orang yang memungkirinya juga yaitu ditakuti rosak akidahnya.
Al-Imam al-Qadi Ali bin Abi al-‘Izz ad-Dimsyaqi dalam kitab Syarh Thahawiyah berkata : “Dan sudah mutawatir semua hadis dari pada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengenai sabitnya azab pendam serta enaknya dan perkara masalah dua malaikat. Berikut harus beriktiqad bakal sabitnya yang sekian itu”. (Syarh al-Aqidah at-Thahawiyah : 2/456)
Adakah Azab Pendam Berterusan Atau Demikian sebaliknya?

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahawa azab itu ada dua jenis iaitu azab yang tetaplah serta azab yang terputus Azab yang tetaplah berdasar pada ayat firman Allah Ta‘ala :
Tafsirnya : 
“Mereka didedahkan pada bahan api neraka pada saat pagi serta petang (semasa mereka ada dalam alam Barzakh) ”. (Surah Ghafir : 46)
Walaupun begitu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta‘ala azab bisa diringankan berdasar pada sebagian hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Antaranya :

1. Kisah dari pada Ibnu Abbas Radhiallahu ‘anhuma, tuturnya :
Tujuannya : 
“Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam lewat dua buah pendam. Lantas Baginda bersabda : “Sesungguhnya kedua-dua mayat ini tengah diazab serta tidaklah kedua-duanya diazab sebab dosa besar yang sangat besar. Mengenai salah seseorangnya bukan bersuci dari pada kencing serta yang seseorang lagi kerana jalan kesana ke mari mengadu-domba. Lantas Baginda mengambil pelepah buah tamar yang basah serta dipatahkan pada dua bahagian. Lalu Baginda pacakkan ke atas tiap-tiap pendam itu. Mereka (bebrapa teman dekat) ajukan pertanyaan : “Mengapa Tuan berbuat sekian? Baginda menjawab serta bersabda : “Mudah-mudahan diringankan azab kedua-dua mayat ini sepanjang mana ke-2 pelepah ini belum kering” (Hadis kisah al-Bukhari serta Muslim)

2. Kisah dari pada Ibnu Umar Radhiallahu ‘anhuma, 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :
Tujuannya : “Sesungguhnya jika seorang anda wafat dunia bakal dibentangkan padanya tempat duduk pada saat pagi serta petang. Seumpamanya dia pakar syurga berikut dia penghuni pakar syurga serta seumpamanya dia pakar neraka berikut dia yaitu penghuni pakar neraka. 
Lantas disebutkan padanya : 
“Inilah tempat dudukmu hingga Allah menghidupkan engkau awal mulanya di hari Kiamat” (Hadis kisah Bukhari)
Pada saat azab yang putus adalah seorang yang diazab dengan api neraka disuatu saat yang ditetapkan lalu ia di keluarkan awal mulanya dari pada azab itu. Sebagai contoh seorang yang diazab dikarenakan dosanya lalu ia di keluarkan atau diringankan dari pada azab itu dikarenakan oleh doa, pahala sedekah, pahala haji atau pahala bacaan al-Qur’an yang hingga pada si mati oleh sanak keluarga atau orang lain. 

Ini cocok dengan firman Allah Ta‘ala :
Tafsirnya : “Tiada sesiapa yang bisa berikan syafaat (pertolongan) di sisi-Nya tetapi dengan izin-Nya”. (Surah al-Baqarah : 255)
Ibnu Abi ad-Dunia mengatakan satu narasi Abdullah bin Nafi‘ tuturnya :
“Telah mati seseorang lelaki dari pada orang Madinah lantas saya lihat dia seakan-akan sebagai pakar neraka serta dia paling berdukacita kerana yang sekian itu. Lalu selepas sebagian saat saya memandangnya juga seakan-akan sebagai pakar syurga. Lantas saya ajukan pertanyaan : “Tidakkah engkau berkata bahawa engkau termasuk dari pada pakar neraka”. Dia menjawab : 
“Sememangnya demikian (seperti yang saya katakan padamu) terkecuali sesudah dikuburkan berbarengan kami ini seseorang yang salih serta kerananya sudah memperoleh syafaat seramai empat puluh orang di sekitar kuburnya serta saya termasuk juga dari pada mereka yang memperoleh syafaat itu”.
Berikut ringkasan pengucapan Ibnu Qayyim didalam kitabnya ar-Ruh tentang masalah azab pendam itu berterusan atau demikian sebaliknya. (Ar-Ruh : 107-109)

Kedudukan Hadis Ahad Dalam Hujjah
Ada sebahagian orang yang mendakwa bahawa azab pendam bukan sabit kerana hadis-hadis yang mengkhabarkan keshahihan azab pendam yaitu hadis Ahad.
Al-‘Allamah al-Kauthari berkata 
: “… Lalu menggunakan hadis Ahad pada dalil hukum syara‘ yaitu sabit serta riil dengan disokong oleh dalil-dalil qath‘i serta pemutus bahawa hadis Ahad berikan pengetahuan meyakini benar benar isi kandungannya tiadalah ada beberapa sangsi kepadanya walaupun juga ia diberi nama hadis Tunggal (Ahad), bagaimana sudah ditegaskan oleh al-Imam Abul Hasan al-Karkhi serta as-Sam‘aani dalam kitab al-Qawathi‘, al-Imam al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa serta al-Imam Abul Aziz al-Bukhari dalam kitab Syarh Ushul Fakhrul Islam. (Fatwa Mufti Kerajaan : 4/90 (Fatwa Berturut Bil : 71)

Menurut pengarang kitab al-Aqidah al-Islamiyah wa Ususuha bahawa umumnya hadis-hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam yang hingga pada kita adalah menerusi jalan Ahad. Bila hadisnya shahih, ia membawa pengetahuan zanni pada periwayatannya. Ini berikan manfaat bahawa ia difahami tentu datang dari pada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, namun bukan seperti akidah kita pada mutawatir. Walau bagaimanapun, sesetengah hadis Ahad yang mengandungi masalah akidah ada yang di terima umat Islam pada jaman awal Islam dengan penerimaan seutuhnya tanpa ada bantahan. Hadis Ahad seperti ini bertambah ke skala “riwayat mutawatir” dengan mengambil sangka kandungannya sudah di ambil serta di terima gunakan umat Islam tanpa ada bantahan. Dengan itu hadis Ahad seperti ini jadilah “mutawatir makna”, 
serta dari itu juga ia membawa manfaat yang sama pada kisah “mutawatir lafzi”. (Abdul Rahman Hanakah al-Midani : h. 37)
Imam Syafi‘e Rahimahullah sudah mensabitkan bolehnya berhujjah dengan hadis Ahad seperti ada banyak tempat didalam kitab-kitab beliau khasnya saat dalam perbahasan atau munazzah. 
Hadis Ahad digunakan beliau jika hujjah yang dibutuhkan bukan didapati dalam al-Qur’an, sunnah serta ijmak atau yang semakna dengannya”. (Ar-Risalah : 596-598 & Abu Zuhrah, as-Syafi‘e : 308)
Al-Baqilani juga berkata : 
“Adalah harus mengamalkan hadis Ahad bila perawinya berbentuk adil serta bukan bertentangan dengan nas yang lebih kuat daripadanya …” (al-Baqilani, At-Tamhid : 164)

Penutup
Berdasar pada kenyataan atau hujah dari pada al-Qur’an, sunnah serta pengucapan ulama yaitu sabit wujudnya azab pendam. 
Al-Imam al-Qadi Ali bin Al-‘Izz ad-Dimsyaqi dalam kitab Syarh al-Akidah at-Thahawiyah mengatakan bahawa sudah mutawatir semua hadis dari pada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pada sabitnya azab pendam serta enaknya dan masalah dua malaikat. 
Berikut harus beriktiqad bakal sabitnya yang sekian serta beriman dengannya. 
Jangan sampai kita persoalkan atau bercakap tentang kaifiyah (langkahnya) kerana akal bukan bakal berhenti pada pikirkannya”. (Syarh al-Akidah at-Thahawiyah : 456)
Imam Abu Hanifah juga mengatakan didalam kitabnya al-Fiqh al-Akbar bahawa sempitnya pendam serta azab pendam itu yaitu benar pada mayat kafir sekaliannya serta sebahagian dari pada yang derhaka dari pada beberapa orang yang beriman. (al-Fiqh al-Akbar : )
Berikut ada juga dakwaan sesetengah penganut agama serta fahaman yang menyeleweng yang menganggap jika jasad manusia dibakar dengan api hingga jadi abu atau ditenggelamkan ke utama laut, jasad itu lepas dari pada azab barzakh iaitu azab pendam. Perkara ini sudah dipungkiri serta tidak diterima oleh Al-Imam al-Qadi Ali bin Al-‘Izz ad-Dimsyaqi dalam kitab Syarh al-Akidah at-Thahawiyah tuturnya :
“Dan kenali olehmu bahawa azab pendam itu yaitu azab barzakh.Berikut sesiapa yang sudah mati yaitu memiliki hak untuk azab yang spesifik ke atasnya sama ada dikuburkan atau bukan dikuburkan,yang mengonsumsi bakal dia oleh binatang buas atau hangus terbakar hingga jadi abu serta diterbangkan ke hawa, atau disalib atau terbenam di laut, nescaya sampailah pada roh serta jasadnya dari pada azab seperti yang hingga pada mayat yang dikuburkan”. (Syarh al-Akidah at-Thahawiyah : 457)

Dari hujjah serta info ini,berikut tertolaklah semua pendapat serta asumsi orang yang memungkiri azab pendam seperti pada belakangan ini ikut melihat ada pendapat serta asumsi yang sedemikian dari pada penulis-penulis yang bertopengkan Islam namun sesungguhnya memungkiri ajaran Islam.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Azab Pendam Berdasar pada Al-Quran serta Al-Hadith

0 comments:

Post a Comment